ИИА ГЛОБАЛ (IIA Global)

Е институт за внатрешни ревизори(IIA), основан во 1941 год., и служи на внатрешните ревизори како...

Зошто да бидете член?

Вклучувањето во ЗВРМ-ИИА Македонија и ИИА Глобал е инвестиција во Вашата профеција и кариера...

Што е интерна ревизија?

Интерна ревизија е активност занезависно и објективно
уверување и советување...

Hello. Add your message here.
JOURNEY TO AUDIT CHALLENGES -ВО ЧЕКОР СО ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕВИЗИЈАТА JOINT EVENT IIA NORTH MACEDONIA AND ICARM MORE...
Hello. Add your message here.