Практичар на Внатрешна Ревизија (Internal Audit Practitioner)

Практичар на Внатрешна Ревизија (Internal Audit Practitioner)

IIA сертификати

IIA го поедноставува патот до назначување на практичари за внатрешна ревизија.

Успешно завршување на програмата за практичар за внатрешна ревизија обезбедува потемелно познавање на стандардите за внатрешна ревизија и професионалната пракса.

Во насока на подигнување на можностите за кариера на оние кои се стремат или се нови за внатрешна ревизија, Институтот за внатрешни ревизори (IIA) објави нов, почетен пат до сертификација.

Ажурираната програма на практичари од внатрешна ревизија, со нови прашања за испити и студии специјално прилагодени на целта, е наменета за студенти, нови внатрешни ревизори и професионалци кои може да преминат во улога на внатрешна ревизија.

Да се ​​стекне титулата практичар за внатрешна ревизија веќе не значи полагање на првиот дел од испитот од три дела за сертификатот за овластен внатрешен ревизор (CIA). И, за разлика од порано, веќе не е потребно шестмесечно работно искуство во внатрешната ревизија – промена специјално дизајнирана за поддршка на студенти и нови внатрешни ревизори. Новата програма исто така се прилагоди на предизвикувачките економски времиња со пониски такси за регистрација и регистрација на испити и вклучување на прашања од интерактивна пракса за испити.

Назначувањето на практичар за внатрешна ревизија ќе остане на сила три години и се смета за почетен пат кон постигнување назначување на CIA. Оние кои ќе го положат испитот за внатрешна ревизија, можат да започнат со подготовка за стекнување на CIA, но мора да покажат петгодишно работно искуство за да добијат сертификат за CIA, освен ако не завршиле факултет.

„Бидејќи новиот испит за практики на внатрешна ревизија вклучува темелно покривање на меѓународните стандарди за професионална пракса на внатрешна ревизија, стекнувањето титула е идеален начин за студентите и професионалците да ги демонстрираат силните основи  и станадрдите на внатрешната ревизија.“- рече Претседателот и Извршниот директор на глобалниот иснтитут  господинот Ричард Ф. Чемберс . „Тие исто така демонстрираат посветеност на високите стандарди и интегритетот на внатрешната ревизија.

Назначувањето на практичари за внатрешна ревизија е дел од низата сертификати и квалификации за IIA за внатрешна ревизија, предводени од CIA, единствената глобално призната сертификација за професионалци за внатрешна ревизија. IIA исто така нуди сертификација за осигурување за управување со ризици (CRMA) за оние со поголемо деловно искуство да обезбедат холистичко и ефективно осигурување за управување со ризици и квалификација за лидерство за внатрешна ревизија за менаџерите за внатрешна ревизија.

За повеќе информации во врска со Програмата за внатрешна ревизија, посетете го сајтот на глобалниот институт the  IIA.

 Подобрувања на новата програма

Воведувањето на новата програма ги обучува студентите и професионалците за внатрешна ревизија кои се посветени на својата професија и кои се стремат да станат CIA со потребните алатки за да го започнат својот пат кон сертификација.

Еве неколку подобрувања на програмата:

За разлика од сегашната програма за практичар на внатрешна ревизија која вклучува барање за полагање на CIA Прв дел, новата програма ќе има свој испит составен од 100 прашања со повеќе избор.

  • Шест месеци работно искуство во внатрешна ревизија веќе не е потребно што ја прави програмата идеална за тековните студенти и новите внатрешни ревизори.
  • Котизацијата за програмата ќе бидат пониски – регистрацијата за регистрација и испит ќе биде 225 УСД (75 УСД + 150 УСД) за членовите и 400 УСД (150 УСД + 250 УСД) за нечленки.
  • Прашања во врска со интерактивните испити ќе бидат вклучени во самата котизација на апликацијата.
  • Нема потреба да пријавувате поени за CPE (Continuing Professional Education).
  • Назначувањето на практичар за внатрешна ревизија е привремено именување кое важи три години.
© 2021 AIAM. All rights reserved.