Организација

Со Статутот на ЗВРРСМ се дефинирани Органите на Здружението.

Органи на Здружението на Внатрешните ревзиори на Република Северна Македонија се:

  • Собрание на Здружението на внатрешните ревизори на Република Северна Македонија
  • Управен Одбор
  • Номинациона комисија (се активира по потреба)
  • Комисија за членство и номинација(се активира по потреба)
  • Комисија за едукација и сертификација(се активира по потреба)
  • Комисија за односи со јавноста, маркетинг, веб страна и публикации (се активира по потреба)
© 2021 AIAM. All rights reserved.