Ревидирани финансиски извештаи 2015

Подолу може да ги погледнете финансиските извештаи на Здружението за 2015 година како и на Мислењето на Овластениот ревизор.

Izvestaj na nezavisniot revizor za 2015

Коментари

Hello. Add your message here.
4TH CONFERENCE-FUTURE CHALLENGES OF INTERNAL AUDIT MORE...
Hello. Add your message here.