Кои се членови

Согласно Статутот, член на ЗВРРСМ може да биде секое работоспособно физичко лице, кое сака да придонесе за постигнување на целите на ЗВРМ и кое работи согласно Кодексот на етика на IIA.

Членувањето е доброволно и се врши врз основа на доставување на пополнета и потпишана Пријава од кандидатот и уплата на годишната членарина.

Членовите на ЗВРРСМ автоматски стануваат членови на Глобалното здружение, здобивајќи се со право на пристап на веб страница на IIA Global и до релевантните стандарди, публикации, попусти за книги и полагање на CIA испитот и сл.

© 2021 AIAM. All rights reserved.