Инструкции за уплата на чланарина

  • Висината на годишната чланарине се утврдува со Одлука донесена од страна на Собранието на ЗВРРСМ
  • Платената членарина важи од Март тековната година кога е извршена уплатата до Март наредната Година;
  • Рокот за плаќање-обновување на годишната членарина е 28 февруари во тековната година. По тој рок, членот се брише од регистарот на членови на Здружението и Global IIA;
  • Новите членови ја плаќаат членарината по пристапувањето и истата важи за календарската година во која е извршена уплатата до Март наредната година;
  • Членовите кои не ги обновуваат членарините до 28 февруари можат да го сторат тоа во текот на годината, кога ќе се активира нивното членство.

За членовите од Р.Северна Македонија членарината се плаќа во денари.

Плаќањето се врши на тековната сметка на Здружението на внатрешни ревизори на Р.С Македонија, број 200002577402706 Стопaнска Банка ад Скопје. Кога плаќате во полето “цел на плаќање”, задолжително е да се наведе “членарина за годината”. Во упатувањето на бројот, наведете го бројот на GAN (ID број со Глобална IIA) или бројот на членството на Здружението  (важи за плаќања на физички лица).

Членовите кои сакаат компанијата да им ја плати членарината можат да побараат да им се испрати про-фактура. Во барањето наведете за кои членови треба да се пресмета членарината. Барањето за про-фактура треба да се испрати на е-пошта: contact@aiam.org.mk

© 2021 AIAM. All rights reserved.