-Финансиски извештаи

Ревидирани финансиски извештаи 2017

Финансиските извештаи на Здружението за 2017 година [...]

Ревидирани финансиски извештаи 2016

Финансиските извештаи на Здружението за 2016 година [...]

Ревидирани финансиски извештаи 2015

Финансиските извештаи на Здружението за 2015 година како и на Мислењето на Овластениот ревизор. [...]

Извештај од овластен ревизор за 2014

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ НА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ Финансиски извештаи за гoдината штo завршува на 31 дeкeмври 2014 и Извештај на независнит [...]

Ревидирани годишни извештаи за 2013 година

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT To the Assembly and Managing Board of ASSOCIATION OF INTERNAL AUDITORS OF MACEDONIA, Skopje (continued) Opinion In [...]

Сумарен план на активности за 2011-2012 година

Формирање, промовирање и соработка на Здружението на Внатрешни Ревизори на Македонија  Одржување на Собрание за формирање на нови УО и НО, како и [...]
10 / 10 НАПИСИ
© 2021 AIAM. All rights reserved.