Како да се зачленам?

Членството во Здружението е доброволно. Членството се стекнува со поднесување апликација со пополнување на “онлајн” пријавата за членство, што може да ја најдете на веб-страницата на Здружението и со плаќање на годишна членарина.
Може да се придружите како:
• Индивидуален член
• Групно членство за внатрешни ревизори од истата организација, со попуст
• Студентски член со посебен попуст за студенти.

© 2021 AIAM. All rights reserved.