-Извештаи

Ревидирани финансиски извештаи 2018

Подолу можете да ги погледнете на Финансиските извештаи на Здружението за 2018 година.   ...

Ревидирани финансиски извештаи 2017

Финансиските извештаи на Здружението за 2017 година ...

Ревидирани финансиски извештаи 2016

Финансиските извештаи на Здружението за 2016 година ...

Ревидирани финансиски извештаи 2015

Финансиските извештаи на Здружението за 2015 година како и на Мислењето на Овластениот ревизор. ...

Извештај од овластен ревизор за 2014

ЗДРУЖЕНИЕ НА ВНАТРЕШНИ РЕВИЗОРИ НА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ Финансиски извештаи за гoдината штo завршува на 31 дeкeмври 2014 и Извештај на независнит ...

Ревидирани годишни извештаи за 2013 година

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT To the Assembly and Managing Board of ASSOCIATION OF INTERNAL AUDITORS OF MACEDONIA, Skopje (continued) Opinion In ...

Сумарен план на активности за 2011-2012 година

Формирање, промовирање и соработка на Здружението на Внатрешни Ревизори на Македонија  Одржување на Собрание за формирање на нови УО и НО, како и ...
7 / 7 НАПИСИ