Промена на Меѓународните стандарди за професионално практикување на внатрешна ревизија

Промена на Меѓународните стандарди за професионално практикување на внатрешна ревизија

The International Internal Audit Standards Board (IIASB) ги објавува за јавна дискусија нацрт на предложените промени на Меѓународните стандарди за професионално практикување на внатрешна ревизија (Стандардите). Периодот за коментари е од 1ви, Февруари до 30ти, Април, 2016.

За секоја промена на Стандардите или Речникот, дополнувањето/промената е искажано со црвен фонт, додека избришаните делови се искажани со прецртан плав фонт, а додека текстот што останува ист е искажан во редовен стил.

Следете ги чекорите

Во чекор 1 Пристапете на страната на IIA на следниот линк: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/2016-Standards-Exposure.aspx

На линкот ви е достапна македонската верзија на предложените промени.

Во чекор 2 учествувајте во Истражувањето.

Благодариме на вашиот придонес во професијата.

Поздрав,

ЗВРМ

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.