Корона Вирус – место и улога на внатрешниот ревизор

Корона Вирус – место и улога на внатрешниот ревизор

Следејќи ги актуелнита збиднувања Здружението на внатрешните ревизори Ви препорачува да го погледата следниов текст на Меѓународниот Институт а се однесува на местото и улогата на Ревизијата поврзани со појавата на Корона вирусот

https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2020/Pages/In-the-Face-of-the-Coronavirus-Internal-Auditors-Must-Do-More-Than-Don-Masks.aspx

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.