Една компанија – двајца директори на внатрешна ревизија

Извор: https://www.richardchambers.com/can-a-company-have-two-chief-audit-executives-at-the-same-time/

 

 

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.