БЕСПЛАТНО ПРЕДАВАЊЕ – МОРАЛЕН КОМПАС НА ВНАТРЕШНИТЕ РЕВИЗОРИ

Презентацијата од предавањето може да ја преземете на следниов линк.

Коментари

© 2021 AIAM. All rights reserved.