Wеб обуки на Глобалниот сајт

Wеб обуки на Глобалниот сајт

Почитувани,

Здружението на внатрешни ревизори Ве охрабрува ова време на само-изолација
да го искористите најдоборо што можете. Искористете го надградите своете знаење и вештини
и да изберете некое од многуте предавања кои се поставени на Глобалниот сајт

https://ondemand.theiia.org/learn.

Здружението секогаш секогаш да биде актуелно и да ви понуди најсоодветни решенија
за проширување на Вашите знаење и унапредување на Вашата кариера.

Секогаш со Вас.

© 2021 AIAM. All rights reserved.